Udvikling af et redskab til forbedrede udsætningsstrategier i soholdet – PigIT, University of Copenhagen

PigIT > Related Projects > Sow Replacement Software > Udvikling af et redska...

Udvikling af et redskab til forbedrede udsætningsstrategier i soholdet

Baggrund og formål

Der er tidligere ved Københavns Universitet udviklet en model for optimal udskiftning af søer på grundlag af besætningsspecifikke forhold. Modellen er publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter[1] og har siden, den blev udviklet, været anvendt regelmæssigt i forbindelse med studerendes besætningsanalyser både ved Københavns og Århus Universitet. Inden for den senere tid har modellen endvidere været benyttet inden for rammerne af et projekt[2] ved SEGES, Videncenter for Svineproduktion, hvor fokus er på udsætning af søer. Endvidere har den (i samarbejde med universitetet i Lleida) været anvendt i Spanien.

I forbindelse med disse anvendelser har modellen vist sig at være et nyttigt redskab til at 1) værdisætte de enkelte søer i en besætning, 2) at evaluere besætningens faktiske udsætningsstrategi, 3) kvantificere tabet ved ikke-optimal udsætning og 4) måle effekten (i kroner og ører) af en indsats til forbedring af udsætningsstrategien i en besætning.

En videre anvendelse af modellen (uden for undervisning og faglige projekter) vanskeliggøres af, at modellen først skal kalibreres til besætningens individuelle forhold, hvilket kræver betydelig indsigt og en del manuel datamanipulation. Formålet med projektet er derfor at integrere en fagligt opdateret model med besætningens database (managementsystem), så den kan anvendes af rådgivere, dyrlæger og svineproducenter uden specialviden om modellen og dens implementering.

Projektets aktiviteter

I det følgende bruges ordet model om selve den beregningsmetode, der benyttes til optimering af udsætningen i en besætning. Med andre ord refererer udtrykket til det, der er publiceret i de videnskabelige artikler.

Ordet redskab bruges som betegnelse for et konkret computerprogram, der benytter modellen, kalibrerer den til en bestemt besætning og præsenterer resultater for brugeren (hvad enten det er en rådgiver, dyrlæge eller svineproducent).

For at opfylde formålet med projektet, skal følgende aktiviteter gennemføres:

Omprogrammering af den eksisterende model med henblik på faglig opdatering

Den eksisterende model er tilpasset kuldstørrelsesniveauet, som det typisk var for over 10 år siden. Det betyder, at søer med høj kuldstørrelse efter nutidens forhold undervurderes i modellen. I den nye version skal modellen løbende kunne tilpasse sig produktivitetsudviklingen.

Endelig skal modellen forberedes på, at der i kraft af ny viden på området vil kunne inddrages andre egenskaber af relevans (f.eks. søernes moderegenskaber udtrykt ved antal fravænnede grise).

Integration med besætningens database

Redskabet skal kunne tilgå besætningens database, så kalibreringen af modellen til de individuelle forhold i besætningen kan automatiseres. Kalibreringen har indtil nu krævet en betydelig indsigt, som den almindelige rådgiver eller svineproducent ikke kan forventes at have. Det er derfor nødvendigt for brug af redskabet, at denne tilpasning til de individuelle forhold i besætningen kan foretages uden en sådan specialindsigt og uden manuel datamanipulation.

Fuld udnyttelse af potentialet forudsætter endvidere, at det udviklede redskab gnidningsløst kan udtrække data om besætningens søer fra databasen. Endvidere vil det være naturligt, at redskabet kan gemme beregnede data direkte i databasen. For at indbygge sådanne funktioner i redskabet kræver det, at databasens struktur er kendt. Denne del vil derfor være specifik for den enkelte leverandør af software til svineproducenter. I projektperioden vil indsatsen rette sig mod AgroSofts databasestruktur, men på længere sigt vil det være naturligt at programmere grænseflader til andre leverandørers database (f.eks. CloudFarm).

Udvikling af et brugerinterface og et rapporteringsværktøj

Redskabet vil blive leveret som en standard Windows installationsfil (en såkaldt MSI fil), der installeres som ethvert andet Windows-program. Efter installationen vil opsætning af programmet være begrænset til identifikation af databasen.

Brugerinterfacet vil være baseret på en standard Windows-grænseflade, hvor selve modellen vil være indlejret (men ikke synlig). Det vil således være menu-styret og følge sædvanlige protokoller. Fra menusystemet vil følgende funktioner være tilgængelige:

 Input:

 • Opsætning – herunder identifikation af database og evt. individualisering af grænsefladen.
 • Kalibrering (skal kun foretages ved installation og derefter måske hvert halve år). Herved tilpasses kuldstørrelsesniveau, faringsprocenter, dødeligheder mv. til besætningens forhold.
 • Prisforudsætninger (priser på polte, slagtesøer, smågrise, foder etc). Det vil være muligt at redigere de standardpriser, der er indbygget i systemet.

Resultatpræsentation (rapporteringsværktøj):

Ved de mange års brug af modellen i undervisningen og gennem det nævnte projekt ved SEGES, Videncenter for Svineproduktion, er der indhøstet betydelige erfaringer med brug af modellen. De resultater, redskabet skal kunne vise, er baseret på denne erfaring, hvor der både er fokus på besætningsniveauet og på de enkelte søer.

 • Besætningsniveau, hvor der vil være mulighed for at vise grafer og/eller tabeller, der karakteriserer besætningens produktivitet og udsætningsstrategi:
  • Grafisk fremstilling af besætningens kuldstørrelsesprofil (grise pr. lægnummer)
  • Grafisk fremstilling af besætningens nuværende aldersfordeling sammenholdt med den optimale (som beregnet af modellen)
  • Grafisk fremstilling af udsætning som funktion af kuldstørrelse
  • Kvantificering af tabet ved ikke-optimal udsætning i en given periode (f.eks. et kalenderår)
 • De enkelte søer, hvor hver so på grundlag sine resultater vil få beregnet et produktionsindeks, der konkret angiver soens værdi (i kroner) for besætningen. Tallet beregnes relativt i forhold til en gennemsnitsgylt, hvilket betyder, at en so med positivt produktionsindeks bør beholdes, hvorimod en so med negativt indeks bør udsættes (og erstattes af en polt). Den numeriske værdi af indekset angiver, hvor langt soen er fra nulpunktet (hvor meget bedre/dårligere end en gylt, den forventes at være). Redskabet vil derfor kunne vise:
  • Tabeller over søers produktionsindeks. Det vil f.eks. være muligt at udtrække lister over søer, der skal fravænnes inden for de næste 1-2 uger, eller over søer i løbestalden.
  • Tabeller over, hvor mange omløbninger, der kan accepteres for de enkelte søer før de bør udsættes.

Udvikling af et konkret effektmål

Specielt for rådgivere og dyrlæger kan det være nyttigt at kunne følge, om en besætning bevæger sig i den rigtige retning, hvilket illustreres med et eksempel fra det omtalte projekt hos SEGES, Videncenter for Svineproduktion:

I en besætning var det tydeligt ud fra aldersprofilen af søerne, at disse i vid udstrækning blev udsat for tidligt. Der blev derfor iværksat en rådgivningsindsats i forhold til besætningen, og det var tydeligt, at aldersprofilen også ændrede sig. Projektmedarbejderne savnede dog en kvantitativ opgørelse af, hvor meget forbedringen betød i kroner og ører. Dette kunne relativt let opgøres ved hjælp af den eksisterende model.

Rådgiveren forventede, at effekten af rådgivningen ville vise sig ved en sammenligning af resultater fra 2014 (”før”) og 2015 (”efter”). Ved hjælp af modellen kunne tabet ved for tidlig udsættelse af søer i 2014 beregnes til 288.000 kr. Det tilsvarende tal for 2015 var kun 204.000. Heraf kan konkluderes, at den forbedrede udsætning har haft en værdi af 84.000 kr (om det er et direkte resultat af rådgivningen, vides naturligvis ikke med sikkerhed).

I det udviklede redskab vil den slags sammenligninger mellem perioder kunne foretages direkte fra menusystemet.

Eftersom tabet ved ikke-optimal udskiftning af søer umiddelbart kan opgøres ved hjælp af modellen, vil det være naturligt også at beregne dette tab pr. årsso. På den måde vil der være udviklet et nyt nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af besætninger.

Plan for offentliggørelse, formidling og videndeling

Redskabet vil blive formidlet således:

 • Artikel i relevant fagblad (Magasinet Svin, Hyologisk eller lignende)
 • Møder arrangeret af SEGES, Videncenter for Svineproduktion

En dedikeret hjemmeside drevet af enten Københavns Universitet eller SEGES, Videncenter for Svineproduktion. Fra hjemmesiden vil redskabet gratis kunne hentes og installeres af alle interesserede.

Projektets leverancer

Der planlægges følgende leverancer:

 • Faglig artikel
 • Software til optimering af udsætningsstrategier

Kort brugervejledning[1] Der henvises til følgende artikler:

 [2] Projektet ”DEMO – Holdbarhed hos unge søer